O konferencji

Tematyka konferencji

Zjazd poświęcony będzie dyskusji nad uwarunkowaniami, przejawami i konsekwencjami, jakie tworzą dla marketingu wyzwania współczesnego świata. Wyzwania te wynikają ze zmienności, niepewności i złożoności warunków rynku, gospodarki, sfery publicznej, systemów regulacji zarówno w środowiskach globalnym, jak i międzynarodowym, krajowym, a nawet lokalnym. Coraz ściślejsze powiązania rynków dotyczą każdego sektora gospodarki, każdego wymiaru aktywności społecznej oraz indywidualnej i tworzą nowe uwarunkowania dla strategii marketingowych organizacji, dla zachowań konsumentów, a także dla metodyki badań naukowych.

Signum temporis współczesnego świata stanowi transformacja cyfrowa. Wyzwania technologii cyfrowych stawiają przed każdym systemem biznesowym i społecznym poważne wyzwania i wymagania zarówno o charakterze szans, jak i zagrożeń. Jednocześnie agresja Rosji na Ukrainę 24 lutego 2022 roku radykalnie zmieniła obraz współczesnego świata. Z pewnością będzie wywierać istotny wpływ na działania rynkowe przedsiębiorstw i instytucji, ale także na zachowania konsumentów, podobnie jak wcześniejszy globalny kryzys – pandemia z lat 2020-2022. Te jakże odmienne elementy współczesności, współtworzą obszar badawczy marketingu.

Jednocześnie nie da się oddzielić od siebie rynku i społeczeństwa – pozostają one w ciągłej interakcji. Wykorzystanie narzędzi marketingu w szeroko rozumianej wymianie wartości sprzyja zaspokajaniu potrzeb jej uczestników, równocześnie jednak wywołuje skutki w zakresie o wiele większym niż wąsko rozumiany biznes i doraźnie postrzegana konsumpcja. Pozytywne tendencje zmian współczesnego świata m.in. procesy transformacji cyfrowej czy odpowiedzialny i zrównoważony rozwoju, korespondują z budzącymi niepokój globalnymi trendami takimi jak zmiany klimatyczne, demograficzne, migracje ludności, degradacja środowiska, konsumpcjonizm, populizm czy przestępczość technologiczna.

Cel konferencji

Marketing powinien poszukiwać wyraźnej odpowiedzi na wyzwania stawiane przez globalne problemy współczesnego świata. Winien wyrażać swoją tożsamość poprzez strategie odpowiedzialnego rozwoju przedsiębiorstwa, przyjmować i projektować takie sposoby działania, które będą przyczyniać się do rozwiązywania egzystencjalnych problemów społeczeństwa.

W centrum uwagi Zjazdu znajdą się zagadnienia nurtów badawczych marketingu i handlu, zarówno w perspektywie teoretycznej i empirycznej, eksploracyjnej, deskryptywnej i metodycznej. Celem Zjazdu będzie poszukiwanie odpowiedzi na pytanie jaka jest rola i znaczenie marketingu w epoce globalnej rzeczywistości, a w szczególności:

 1. W jaki sposób marketing wykorzystuje nowoczesne technologie w oddziaływaniu na uczestników rynku? 
 2. Czy i w jakim zakresie marketing przyczynia się do ochrony lub degradacji środowiska?
 3. Jakie jest znaczenie współczesnego marketingu w życiu społecznym i politycznym – sprzyja czy zagraża demokracji?
 4. Jaką rolę odgrywa marketing w działalności pozabiznesowej?
 5. Czy marketingowa edukacja społeczeństwa stanowi dostateczną przeciwwagę dla konsumpcjonizmu i manipulacji konsumentami?
Sowa

Rada Programowa

 • prof. dr hab. Jan W. Wiktor – przewodniczący
 • prof. dr hab. Ewa Frąckiewicz
 • prof. dr hab. Grzegorz Karasiewicz
 • dr hab. Grzegorz Maciejewski, prof. UE
 • prof. dr hab. Krystyna Mazurek-Łopacińska
 • dr hab. Radosław Mącik, prof. UMCS
 • prof. dr hab. Bogna Pilarczyk
 • dr hab. Jarosław Plichta, prof. UEK
 • prof. dr hab. Adam Sagan
 • prof. dr hab. Sławomir Smyczek
 • prof. dr hab. Bogdan Sojkin