Publikacje

Referaty

Nadesłane referaty, po uzyskaniu pozytywnych recenzji oraz wprowadzeniu ewentualnych poprawek przez Autorów, zostaną opublikowane w następujących wydawnictwach:

 • Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (100 pkt.) – preferowane artykuły w języku angielskim,
 • Marketing i Rynek (100 pkt.) – artykuły w językach polskim i angielskim,
 • Problemy Zarządzania (70 pkt.) – artykuły wyłącznie w języku angielskim,
 • Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych (100 pkt.) – artykuły wyłącznie w języku angielskim,
 • monografia PWE lub Wydawnictwa Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN (rozdział w monografii: 20 pkt.) – artykuły w językach polskim i angielskim.

Decyzje o zakwalifikowaniu artykułów do poszczególnych czasopism podejmą redakcje we współpracy z Radą Programową Zjazdu.

Termin nadsyłania referatów upływa 30 grudnia 2022 r.

Tekst powinien mieć objętość od 20 do 36 tysięcy znaków ze spacjami, w standardowych ustawieniach Worda: Times New Roman 12, odstępy między wierszami 1,5, marginesy po 2,5 cm.

Publikacje

Wskazówki dla autorów

Tekst powinien zawierać następujące elementy (w podanej kolejności):

 1. Tytuł artykułu w językach polskim i angielskim.
 2. Tytuł naukowy, imię i nazwisko autora (autorów), afiliacja (od ogółu do szczegółu, wraz z adresem), adres e-mail, numer ORCID.
 3. Numery JEL
 4. Streszczenie w języku polskim i angielskim określające cel artykułu i jego główne tezy oraz odzwierciedlające treść artykułu.
 5. Słowa kluczowe (do 5) w językach polskim i angielskim.
 6. Tekst (podzielony śródtytułami).
 7. Przypisy (inne niż literaturowe).
 8. Bibliografia załącznikowa w standardzie APA (7 edycja) – przykład

Uprzejmie prosimy Autorów o włączenie do bibliografii publikacji z ostatnich trzech lat. W opisie każdej pozycji literaturowej autor musi zamieścić przypisany jej numer DOI (jeśli jest to możliwe). Prosimy o sporządzenie alfabetycznego spisu bibliografii według nazwisk pierwszego autora (prace tego samego autora należy podawać w kolejności alfabetycznej wg tytułów prac).

Przywoływanie publikacji w tekście

Prace jednego autora: należy podać nazwisko autora i datę publikacji (niezależnie od tego, ile razy praca jest przywoływana); odwołując się do więcej niż jednej pracy danego autora opublikowanej w tym samym roku, należy dodać kolejne litery alfabetu po dacie (ta zasada dotyczy również innych rodzajów publikacji wymienionych poniżej), np.: (Kowalski, 2001); (Kowalski, 2001a).

Prace dwóch autorów: należy podać nazwiska obu autorów i datę publikacji (niezależnie od tego, ile razy praca jest cytowana); nazwiska autorów zawsze należy łączyć spójnikiem „i”, nawet w przypadku publikacji obcojęzycznych, np.: (Kowalski i Nowak, 2001); (Kowalski i Nowak, 2001a).

Prace 3–5 autorów: przy pierwszym powołaniu należy wymienić nazwiska wszystkich autorów, oddzielając je przecinkami i wstawiając „i” między ostatnie dwa nazwiska; przywołując pracę ponownie należy wymienić nazwisko pierwszego autora ze skrótem „i in.”, np. po raz pierwszy: (Kowalski, Nowak i Jones, 2001); (Kowalski, Nowak i Jones 2001a); a następnie: (Kowalski i in., 2001); (Kowalski i in., 2001a).

Praca 6 lub więcej autorów: podać tylko nazwisko pierwszego autora (zarówno przy pierwszym, jak i wszystkich kolejnych przywołaniach), pozostałych autorów należy zastąpić skrótem „i in.”, np.: (Kowalski i in., 2001); (Kowalski i in., 2001a); w bibliografii umieszczać nazwiska wszystkich autorów.

Przywoływanie kilku prac jednocześnie: publikacje należy wymieniać alfabetycznie (według nazwiska pierwszego autora); kilka prac tego samego autora należy oddzielić przecinkiem; poszczególne publikacje różnych autorów należy oddzielić średnikiem, np.: (Kowalski, 2001; Nowak i Kowalski, 2002); (Kowalski, 2001, 2002a; Nowak i Kowalski, 2002).

Przywoływanie cytatów wtórnych: prace należy oddzielić średnikiem, np.: (Kowalski, 2001; za: Nowak 2002); w bibliografii należy zamieścić tylko przeczytaną pracę (źródło).

Cytowanie w tekście

Cytaty w tekście należy zawsze umieszczać w cudzysłowie, podając nazwisko/nazwisko autora/autorów, rok publikacji i numer strony w następujący sposób: (autor/autorzy, rok wydania, numer strony), np.: (Kowalski, 2000, s. 67) lub (Kowalski i Nowak, 2001, s. 3), lub (Kowalski, Nowak i Jones, 2001a, s. 3).